1 d’abr. 2014

BASES CONCURS DE FOTOGRAFIA CREATIVA. ADOR FOTOGRÀFIC 2014I CONCURS DE FOTOGRAFIA CREATIVA
ADOR FOTOGRÀFIC


BASES


1.- Pot participar qualsevol persona major d'edat i de qualsevol nacionalitat.

2.- El tema serà lliure.

3.- La tècnica serà lliure.

4.- El límit de fotografies serà d'una per autor.

5.- Les fotografies hauran de presentar-se impreses en paper fotogràfic i la grandària màxima serà de 20 cm per 30 cm o viceversa.

6.- Les obres s'admetran des de l'1 de maig a l'1 de juliol de 2014, i hauran de remetre's a l'Ajuntament d'Ador, Plaça La Font, 1, CP: 46729 Ador (València).

7.- Per a la seva identificació haurà de figurar en el dors de la fotografia les dades personals de l'autor/a (nom i cognoms, domicili complet i telèfon)i títol de la fotografia, si ho hi hagués.

8.- El Jurat estarà compost per tres fotògrafs.

9.- La fallada del Jurat serà públic i tindrà lloc a la Biblioteca d'Ador, el dissabte 5 de juliol de 2014, a les 10 hores.

10.- Premis:
- Un primer premi de 400 € i diploma,
- Un segon premi de 200 € i diploma
- Un tercer premi de 100 € i diploma

11.- Els guanyadors autoritzen a l'Ajuntament d'Ador, organitzador del concurs, la reproducció de les seves obres sense abonament de drets. Els concursants es responsabilitzen totalment que no existeixen drets de tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació per drets d'imatge.

12.- El lliurament de premis es realitzarà el divendres, 25 de juliol de 2014, a les 20 hores a la Sala d'Exposicions Municipal del Museu Etnològic d'Ador, en l'acte d'inauguració de l'exposició fotogràfica dels alumnes del Taller de Fotografia Creativa. Les fotos guanyadores formaran part d'aquesta exposició i estaran exposades fins al 14 d'agost.

13.- Les obres premiades quedaran en possessió de l'Ajuntament d'Ador.

14.- Amb excepció de les obres premiades, les fotografies es retornaran per correu ordinari a partir del mes d'octubre de 2014, tret que l'autor prefereixi recollir-la personalment, la qual cosa haurà de ser indicat en l'enviament de la mateixa.

15.- Qualsevol circumstància no prevista en aquestes Bases serà resolta definitivament pel Jurat.

16.- La participació en aquest concurs suposa l'acceptació de les presents Bases.

17.- La fallada del jurat es coneixerà mitjançant la seva publicació en la web www.culturador.blogspot.com el dilluns 7 de juliol de 2014.
 I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CREATIVA
ADOR FOTOGRÀFIC

BASES

1.- Puede participar cualquier persona mayor de edad y de cualquier nacionalidad.

2.- El tema será libre.

3.- La técnica será libre.

4.- El límite de fotografías será de una por autor.

5.- Las fotografías deberán presentarse impresas en papel fotográfico y el tamaño máximo será de 20 cm por 30 cm o viceversa.

6.- Las obras se admitirán desde el 1 de mayo al 1 de julio de 2014, y deberán remitirse al Ayuntamiento de Ador, Plaça La Font, 1, CP: 46729 Ador (València).

7.- Para su identificación deberá figurar en el dorso de la fotografía los datos personales del autor/a (nombre y apellidos, domicilio completo y teléfono)y título de la fotografía, si lo hubiere.

8.- El Jurado estará compuesto por tres fotógrafos.

9.- El fallo del Jurado será público y tendrá lugar en la Biblioteca de Ador, el sábado 5 de julio de 2014, a las 10 horas.

10.- Premios:
- Un primer premio de 400 € y diploma,
- Un segundo premio de 200 € y diploma
- Un tercer premio de 100 € y diploma

11.- Los ganadores autorizan al Ayuntamiento de Ador, organizador del concurso, la reproducción de sus obras sin abono de derechos. Los concursantes se responsabilizan totalmente de que no existen derechos de terceros en las obras presentadas, así como de toda reclamación por derechos de imagen.

12.- La entrega de premios se realizará el viernes, 25 de julio de 2014, a las 20 horas en la Sala de Exposiciones Municipal del Museo Etnológico de Ador, en el acto de inauguración de la exposición fotográfica de los alumnos del Taller de Fotografía Creativa. Las fotos ganadoras formarán parte de dicha exposición y estarán expuestas hasta el 14 de agosto.

13.- Las obras premiadas quedaran en posesión del Ayuntamiento de Ador.

14.- Con excepción de las obras premiadas, las fotografías se devolverán por correo ordinario a partir del mes de octubre de 2014, a no ser que el autor prefiera recogerla personalmente, lo que deberá ser indicado en el envío de la misma.

15.- Cualquier circunstancia no prevista en estas Bases será resuelta definitivamente por el Jurado.

16.- La participación en este concurso supone la aceptación de las presentes bases.

17.- El fallo del jurado se conocerá mediante su publicación en la web www.culturador.blogspot.com el lunes 7 de julio de 2014.