15 d’abr. 2015

BASES II CONCURS DE FOTOGRAFIA - ADOR FOTOGRÀFIC 2015II CONCURS DE FOTOGRAFIA - ADOR FOTOGRÀFIC 2015

BASES
1.- Pot participar qualsevol persona major d'edat i de qualsevol nacionalitat.
2.- El tema serà lliure.
3.- La tècnica serà lliure.
4.- El límit de fotografies serà de dues per autor i deuran ser  inèdites, no publicades i no premiades en altres concursos.
5.- La grandària del paper fotogràfic serà lliure, muntat sobre paspartú rígid de 40×50 cm. No seran admeses aquelles obres signades o emmarcades, o les que es reben amb deficiències.
6.- Per a la seua identificació haurà de figurar en un sobre tancat les dades personals de l'autor/a (nom i cognoms, domicili complet i telèfon), títol de la fotografia, si hi hagués, i s’acompanyarà d’una fotocòpia llegible del D.N.I.
7.- Les obres s'admetran des del 4 de maig al 4 de juny de 2015, i hauran de remetre's a l'Ajuntament d'Ador, Plaça La Font, 1, CP: 46729 Ador (València) en horari administratiu.
8.- El Jurat estarà compost per tres personalitats de l’àmbit fotogràfic i el/la regidor de cultura o amb qui delegue.
9.- La fallada del jurat serà pública i tindrà lloc a la Biblioteca d'Ador el dissabte ,13 de juny de 2015, a les 10 hores.
10.- Premis:
-  Un primer premi de 300  € i certificat.
-  Un segon premi de 200 € i certificat.
-  Un tercer premi de 100 € i certificat.
-  Premi al millor fotògraf local de 100 € i certificat
11.- Cap autor/a tindrà opció a més d'un premi.
12.- Els guanyadors autoritzen a l'Ajuntament d'Ador, organitzador del concurs, la reproducció de les seues obres sense abonament de drets. Els concursants es responsabilitzen totalment que no existeixen drets de tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació per drets d'imatge.
13.- El lliurament de premis tindrà lloc en l'acte d’ inauguració de l'exposició de les obres guanyadores, finalistes i seleccionades pel jurat del II CONCURS DE FOTOGRAFIA - ADOR FOTOGRÀFIC 2015. En dit acte es requerirà la presència dels guanyadors, en cas de no assistir no es farà el lliurament de la dotació econòmica.
14.- Les obres premiades quedaran en possessió de l'Ajuntament d'Ador.
15.- Amb excepció de les obres premiades, les fotografies es retornaran per correu ordinari a partir del mes d'octubre de 2015, tret que l'autor preferisca recollir-la personalment, la qual cosa haurà de ser indicat en l'enviament de la mateixa.
16.- Qualsevol circumstància no prevista en aquestes Bases serà resolta definitivament pel Jurat.
17.- La participació en aquest concurs suposa l'acceptació de les presents Bases.
18.- La fallada del jurat es coneixerà mitjançant la seua publicació en la web www.culturador.blogspot.com el dilluns 15 de juny de 2015.
19.- L’acte d’inauguració de l'exposició de les obres guanyadores, finalistes i seleccionades pel jurat del II CONCURS DE FOTOGRAFIA - ADOR FOTOGRÀFIC 2015 serà el divendres, 26 de juny de 2015 a les 20 hores a la Sala d'Exposicions Municipal del Museu Etnològic d'Ador i estaran exposades fins al divendres, 17 de juliol de 2015.

 II CONCURS DE FOTOGRAFIA - ADOR FOTOGRÀFIC 2015
BASES
1.- Puede participar cualquier persona mayor de edad y de cualquier nacionalidad.
2.- El tema será libre.
3.- La técnica será libre.
4.- El límite de fotografías será de dos por autor y deberán ser inéditas, no publicadas y no premiadas en otros concursos.
5.- El tamaño del papel fotográfico será libre, montado sobre paspartú rígido de 40×50 cm. No serán admitidas aquellas obras firmadas o enmarcadas, o las que se reciban con deficiencias.
6.- Para su identificación tendrá que figurar en uno sobre cerrado los datos personales del autor/a (nombre y apellidos, domicilio completo y teléfono), título de la fotografía, si hubiera, y se acompañará de una fotocopia legible del D.N.I.
7.- Las obras se admitirán desde el 4 de mayo al 4 de junio de 2015, y tendrán que remitirse al Ayuntamiento de Ador, Plaza La Font, 1, CP: 46729 Ador (Valencia) en horario administrativo.
8.- El Jurado estará compuesto por tres personalidades del ámbito fotográfico y el/la regidor de cultura o con quien delegue.
9.- El fallo del jurado será público y tendrá lugar en la Biblioteca de Ador el sábado,13 de junio de 2015, a las 10 horas.
10.- Premios:
- Un primer premio de 300 € y certificado.
- Un segundo premio de 200 € y certificado.
- Un tercer premio de 100 € y certificado.
- Premio al mejor fotógrafo local de 100 € y certificado
11.- Ningún autor/a tendrá opción a más de un premio.
12.- Los ganadores autorizan al Ayuntamiento de Ador, organizador del concurso, la reproducción de sus obras sin abono de derechos. Los concursantes se responsabilizan totalmente de que no existen derechos de terceros en las obras presentadas, así como de toda reclamación por derechos de imagen.
13.- La entrega de premios tendrá lugar en el acto de inauguración de la exposición de las obras ganadoras, finalistas y seleccionadas por el jurado del II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA - ADOR FOTOGRÁFICO 2015. En dicho acto se requerirá la presencia de los ganadores, en caso de no asistir no se hará la entrega de la dotación económica.
14.- Las obras premiadas quedarán en posesión del Ayuntamiento de Ador.
15.- Con excepción de las obras premiadas, las fotografías se devolverán por correo ordinario a partir del mes de octubre de 2015, salvo que el autor prefiera recogerla personalmente, lo cual tendrá que ser indicado en el envío de las misma.
16.- Cualquier circunstancia no prevista en estas Bases será resuelta definitivamente por el Jurado.
17.- La participación en este concurso supone la aceptación de las presentes Bases.
18.- El fallo del jurado se conocerá mediante su publicación en la web www.culturador.blogspot.com el lunes 15 de junio de 2015.
19.- El acto de inauguración de la exposición de las obras ganadoras, finalistas y seleccionadas por el jurado del II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA - ADOR FOTOGRÁFICO 2015 será el viernes, 26 de junio de 2015 a las 20 horas en la Sala de Exposiciones Municipal del Museo Etnológico de Ador y estarán expuestas hasta el viernes, 17 de julio de 2015.