12 de juny 2018

ENTREGA DE PREMIS I EXPOSICIÓ DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA ADOR FOTOGRÀFIC 2018

L'ENTREGA DE PREMIS DEL CONCURS I INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ SERÀ EL DIVENDRES 22 DE JUNY A LES 20 H. I NO EL 15 DE JUNY COM ESTAVA PREVIST A LES BASES. DISCULPEU LES MOLÈSTIES.


11 de juny 2018

GUANYADORS DEL V CONCURS DE FOTOGRAFIA - ADOR FOTOGRÀFIC 2018


Acta de la fallada del V Concurs de Fotografia – Ador Fotogràfic 2018.

Al poble d'Ador, a la Biblioteca Municipal, sent les 19 hores del dia huit de juny de dos mil divuit, es reuneix el jurat compost pels següents membres:

En Pere Huerta, fotògraf i professor del Taller de Fotografia Ador Fotogràfic.
En Juan José Albelda, arquitecte i fotògraf.
En Vicent Escrivà, fotògraf i President de l’Associació Fotogràfica de la Font d’En Carròs.

Secretari:
En David Marí Frasquet, funcionari de l'Ajuntament d'Ador.

En primer lloc, es procedeix a la lectura de les Bases del V Concurs de Fotografia– Ador Fotogràfic 2018. A continuació l'esmentat jurat haurà de dictaminar dit concurs organitzat i convocat per la Regidoria de Cultura de l'Excm. Ajuntament d'Ador. En aquest concurs de tècnica i temàtica lliure, s'han presentat 35 fotografies.

A continuació, el jurat realitza una votació sobre aquesta selecció, atorgant els següents premis:

Primer Premi, per majoria, dotat amb 300 euros i
certificat, per la fotografia nº27, El misterioso caso del hombre menguante, que pertany a JOSÉ CONCEPTES.

Segon Premi, per majoria, dotat amb 200 euros i
certificat, per la fotografia nº13, Sense Títol, que pertany a XAVIER FRANCO GARCÍA.

Tercer Premi, per majoria, dotat amb 100 euros i
certificat, per la fotografia nº21, titulada Sense Títol, que pertany a NATHALIE LHUISSER.

Premi al millor fotògraf local, dotat amb 100 euros i certificat, per la fotografia nº35, titulada Ánimo i que pertany a XAVIER CLOQUELL LÓPEZ

Sent les 20:45 hores, el jurat, havent emés la seva decisió, es dóna per tancada la deliberació del concurs, estenent acta d'aquest, signant la present tots els membres del jurat.


D'esquerra a dreta, Primer Premi de José Conceptes (Vinaròs), Segon Premi de Xavier Franco (Gandia), Trecer Premi de Nathalie Lhuisser (Gandia) i el Premi Local de Xavier Cloquell (Ador). Les dues fotografies de la dreta són dues Mencions d'Honor, la primera de Nathalie Lhuisser i la segona de Jose López (Sax)

PRIMER PREMI
JOSÉ CONCEPTES (VINARÒS)


SEGON PREMI
XAVIER FRANCO (GANDIA)


TERCER PREMI
NATHALIE LHUISSER (GANDIA)


PREMI LOCAL
XAVIER CLOQUELL
I ALGUNS MOMENTS DE L'ACTE DE DELIBERACIÓ DEL JURAT23 d’abr. 2018

LA VALÈNCIA OBLIDADA

LA VALÈNCIA OBLIDADA de JOAQUÍN COLLADO (fotògraf)
               
L'exposició es compon d’un total de 48 obres realitzades entre els anys 70 i les primeres dècades dels anys 80 del segle XX. El material s'ha organitzat en cinc apartats: barri xinés, gitanos, el rastre, Sant Esteve i altres.

Joaquín Collado va nàixer a València en 1930 i s'inicià en la fotografia de forma autodidacta en 1965. Aquest ex treballador de banca cultivava durant el seu temps lliure la seua afició de fotografiar persones, personatges i enclavaments de la ciutat. La seua mirada respecte de la vida urbana és una barreja d'immediatesa, fugacitat, cerca de l'instant òptim i enquadrament perfecte.

Del 27 d’abril a l’11 de maig de 2018 al Museu Etnològic d’Ador.

Inauguració el divendres, 27 d’abril a les 20 h.16 d’abr. 2018

BASES DEL V CONCURS DE FOTOGRAFIA - ADOR FOTOGRÀFIC 2018


V CONCURS DE FOTOGRAFIA - ADOR FOTOGRÀFIC 2018

BASES (VERSIÓ EN VALENCIÀ)

1.- Pot participar qualsevol persona major d'edat i de qualsevol nacionalitat.
2.- El tema serà lliure.
3.- La tècnica serà lliure.
4.- El límit de fotografies serà de dues per autor i deuran ser inèdites, no publicades i no premiades en altres concursos.
5.- La grandària del paper fotogràfic serà lliure, muntat sobre paspartú rígid de 40×50 cm. No seran admeses aquelles obres signades o emmarcades, o les que es reben amb deficiències.
6.- Per a la seua identificació haurà de figurar en un sobre tancat les dades personals de l'autor/a (nom i cognoms, domicili complet i telèfon), títol de la fotografia, si hi hagués, i s’acompanyarà d’una fotocòpia llegible del D.N.I. En el cas dels fotògrafs locals hauran de posar la paraula LOCAL a la part de fora del sobre.
7.- Les obres s'admetran des del 2 de maig a l’1 de juny de 2018, i hauran de remetre's a l'Ajuntament d'Ador, Plaça La Font, 1, CP: 46729 Ador (València) en horari administratiu.
8.- El Jurat estarà compost per tres personalitats de l’àmbit fotogràfic i el/la regidor de cultura o amb qui delegue.
9.- La fallada del jurat serà pública i tindrà lloc a la Biblioteca d'Ador el divendres ,8 de juny de 2018, a les 19 hores.
10.- Premis:
-  Un primer premi de 300 € i certificat.
-  Un segon premi de 200 € i certificat.
-  Un tercer premi de 100 € i certificat.
-  Premi al millor fotògraf local de 100 €, certificat i publicació de la fotografia en la portada del llibret de la XXXII Setmana Cultural Ador 2018.
11.- Cap autor/a tindrà opció a més d'un premi.
12.- Els guanyadors autoritzen a l'Ajuntament d'Ador, organitzador del concurs, la reproducció de les seues obres sense abonament de drets. Els concursants es responsabilitzen totalment que no existeixen drets de tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació per drets d'imatge.
13.- El lliurament de premis tindrà lloc en l'acte d’ inauguració de l'exposició de les obres guanyadores, finalistes i seleccionades pel jurat del V CONCURS DE FOTOGRAFIA - ADOR FOTOGRÀFIC 2018. En dit acte es requerirà la presència dels guanyadors o persona amb qui delegue. En cas de no assistir no es farà el lliurament de la dotació econòmica.
14.- Les obres premiades quedaran en possessió de l'Ajuntament d'Ador.
15.- Amb excepció de les obres premiades, les fotografies es retornaran a partir del mes d'octubre de 2018 en la Biblioteca Municipal d’Ador.
16.- Qualsevol circumstància no prevista en aquestes Bases serà resolta definitivament pel Jurat.
17.- La participació en aquest concurs suposa l'acceptació de les presents Bases.
18.- La fallada del jurat es coneixerà mitjançant la seua publicació en la web www.culturador.blogspot.com el dilluns 11 de juny de 2018.
19.- L’acte d’inauguració de l'exposició de les obres guanyadores, finalistes i seleccionades pel jurat del V CONCURS DE FOTOGRAFIA - ADOR FOTOGRÀFIC 2018 serà el divendres, 15 de juny de 2018 a les 20 hores a la Sala d'Exposicions Municipal del Museu Etnològic d'Ador i estaran exposades fins al divendres, 29 de juny de 2018.V CONCURSO DE FOTOGRAFÍA - ADOR FOTOGRÁFICO 2018

BASES (VERSIÓ EN CASTELLÀ)

1.- Puede participar cualquier persona mayor de edad y de cualquier nacionalidad.
2.- El tema será libre.
3.- La técnica será libre.
4.- El límite de fotografías será de dos por autor y deberán de ser inéditas, no publicadas y no premiadas en otros concursos.
5.- El tamaño del papel fotográfico será libre, montado sobre paspartú rígido de 40×50 cm. No serán admitidas aquellas obras firmadas o enmarcadas, o las que se reciben con deficiencias.
6.- Para su identificación tendrá que figurar en uno sobre cerrado los datos personales del autor/a (nombre y apellidos, domicilio completo y teléfono), título de la fotografía, si hubiera, y se acompañará de una fotocopia legible del D.N.I. En el caso de los fotógrafos locales tendrán que poner la palabra LOCAL a la parte de fuera del sobre.
7.- Las obras se admitirán desde el 2 de mayo al 1 de junio de 2018, y tendrán que remitirse al Ayuntamiento de Ador, Plaza La Font, 1, CP: 46729 Ador (Valencia) en horario administrativo.
8.- El Jurado estará compuesto por tres personalidades del ámbito fotográfico y lo/la regidor de cultura o con quien delego.
9.- El fallo del jurado será pública y tendrá lugar en la Biblioteca de Ador el viernes, 8 de junio de 2018, a las 19 horas.
10.- Premios:
- Un primer premio de 300 € y certificado.
 - Un segundo premio de 200 € y certificado.
- Un tercer premio de 100 € y certificado.
- Premio al mejor fotógrafo local de 100 €, certificado y publicación de la fotografía en la portada del libreto de la XXXII Semana Cultural Ador 2018.
11.- Ningún autor/a tendrá opción además de un premio.
12.- Los ganadores autorizan en el Ayuntamiento de Ador, organizador del concurso, la reproducción de sus obras sin abono de derechos. Los concursantes se responsabilizan totalmente que no existen derechos de terceros en las obras presentadas, así como de toda reclamación por derechos de imagen.
13.- La entrega de premios tendrá lugar en el acto de inauguración de la exposición de las obras ganadoras, finalistas y seleccionadas por el jurado del V CONCURSO DE FOTOGRAFÍA - ADOR FOTOGRÁFICO 2018. En dicho acto se requerirá la presencia de los ganadores o persona con quien delego. En caso de no asistir no se hará la entrega de la dotación económica.
14.- Las obras premiadas quedarán en posesión del Ayuntamiento de Ador.
15.- Con excepción de las obras premiadas, las fotografías se devolverán a partir del mes de octubre de 2018 en la Biblioteca Municipal de Ador.
16.- Cualquier circunstancia no prevista en estas Bases será resuelta definitivamente por el Jurado.
17.- La participación en este concurso supone la aceptación de las presentes Bases.
18.- El fallo del jurado se conocerá mediante su publicación en la web www.culturador.blogspot.com el lunes 11 de junio de 2018.
19.- El acto de inauguración de la exposición de las obras ganadoras, finalistas y seleccionadas por el jurado del V CONCURSO DE FOTOGRAFÍA - ADOR FOTOGRÁFICO 2018 será el viernes, 15 de junio de 2018 a las 20 horas en la Sala de Exposiciones Municipal del Museo Etnológico de Ador y estarán expuestas hasta el viernes, 29 de junio de 2018.