10 de juny 2019

EXPOSICIÓ VI CONCURS DE FOTOGRAFIA ADOR FOTOGRÀFIC 2019Des de l'Ajuntament d'Ador, volem comunicar-vos que el pròxim divendres, 14 DE JUNY, tindrà lloc la inauguració de l'exposició de fotografia del VI CONCURS DE FOTOGRAFIA ADOR FOTOGRÀFIC 2019. En l'acte d'inauguració tindrà lloc també l'entrega dels premis als guanyadors d'esta sisena edició.
Comunicar-vos que al concurs s'han presentat un total de 47 obres de tot l'àmbit nacional. En l'exposició, a més de les 4 fotos guanyadores també es podran veure 31 fotos més que pertanyen a les seleccionades pel mateix jurat que atorgà els premis. En total, 35 fotografies d'un total de 24 fotògrafs.
GUANYADORS
ISA ORENGO (ADOR)
PRIMER PREMI
LUIS MARÍA BARRIO (LOGROÑO)
SEGON PREMI
MARIÁN RODRÍGUEZ (GANDIA)
TERCER PREMI
XAVIER CLOQUELL (ADOR)
PREMI LOCAL
FOTÒGRAFS SELECCIONATS
ALBERTO NAVARRO (BURRIANA)
ANTONIO SCARINCI (PALMA DE GANDIA)
ÁNGEL ATANASIO (ALCÁZAR DE SAN JUAN)
DAVID FAYOS (XÀTIVA)
DÍDAC DIEGO (VALÈNCIA)
IVÁN HERRERO (GANDIA)
JESÚS RODRÍGUEZ (RIBA-ROJA DE TÚRIA)
JOSÉ CONCEPTES (VINARÒS)
JOSÉ MARÍA RUBIO (CASTELLÓ)
JOSÉ MIGUEL CASTELLÓ (CANALS)
JOSÉ NUÑO (GANDIA)
JUAN JOSÉ ALBELDA (BELLREGUARD)
Mª CARMEN CANO (VILLALONGA)
MARCELA SANTANA (GANDIA)
MÍRIAM ESPARZA (GANDIA)
NATHALIE LHUISSIER (GANDIA)
SALVADOR BENLLOCH (VALÈNCIA)
TONI DEUSA (BENIRREDRÀ)
XAVIER FERRER (VILA REAL)
XAVIER FRANCO (GANDIA)
DEL 14 AL 21 DE JUNY
HORARI DE VISITA DE 18 H. A 20 H
DE DILLUNS A DIVENDRES
INAUGURACIÓ I ENTREGA DE PREMIS
DIVENDRES 14 DE JUNY
20 H.
MUSEU ETNOLÒGIC D’ADOR

GUANYADORS DEL VI CONCURS DE FOTOGRAFIA - ADOR FOTOGRÀFIC 2019


Acta de la fallada del VI Concurs de Fotografia – Ador Fotogràfic 2019

Al poble d'Ador, a la Biblioteca Municipal, sent les 19 hores del set huit de juny de dos mil dinou, es reuneix el jurat compost pels següents membres:

En Luis Muñoz, fotògraf.
En Oscar Camarena, fotògraf.
En Manuel Forés, fotògraf.


Secretari:
En David Marí Frasquet, funcionari de l'Ajuntament d'Ador.


En primer lloc, es procedeix a la lectura de les Bases del VI Concurs de Fotografia– Ador Fotogràfic 2019. A continuació l'esmentat jurat haurà de dictaminar dit concurs organitzat i convocat per la Regidoria de Cultura de l'Excm. Ajuntament d'Ador. En aquest concurs de tècnica i temàtica lliure, s'han presentat 47 fotografies.

A continuació, el jurat realitza una votació sobre aquesta selecció, atorgant els següents premis:


Primer Premi, per majoria, dotat amb 300 euros i
certificat, per la fotografia nº42 , Carpe Diem, que pertany a ISABEL ORENGO CONTRERAS.

Segon Premi, per majoria, dotat amb 200 euros i
certificat, per la fotografia nº22, Music lovers 02, que pertany a LUIS MARÍA BARRIO SÁENZ.

Tercer Premi, per majoria, dotat amb 100 euros i
certificat, per la fotografia nº43, titulada Sense Títol, que pertany a MARIÁN RODRÍGUEZ DÍAZ.

Premi al millor fotògraf local, dotat amb 100 euros i certificat, per la fotografia nº35, titulada Perversió i que pertany a FRANCISCO JAVIER CLOQUELL LÓPEZ
Sent les 20:45 hores, el jurat, havent emés la seva decisió, es dóna per tancada la deliberació del concurs, estenent acta d'aquest, signant la present tots els membres del jurat.


 D'esquerra a dreta, Menció d'Honor a la fotografia d'Isabel Orengo (Ador). A continuació les fotografies premiades:  Primer Premi, Isabel Orengo (Ador), Segon Premi, Luis Mª Barrio (Logroño), Trecer Premi, Marián Rodríguez (Gandia), Premi Local, Xavier Cloquell (Ador). 

PRIMER PREMI
ISABEL ORENGO (ADOR)


SEGON PREMI
LUIS Mª BARRIO (LOGROÑO)


 TERCER PREMI
MARIÁN RODRÍGUEZ (GANDIA)


PREMI LOCAL
XAVIER CLOQUELL (ADOR)I ALGUNS MOMENTS DE L'ACTE DE DELIBERACIÓ DEL JURAT
23 d’abr. 2019

BASES DEL VI CONCURS FOTOGRÀFIC “ADOR FOTOGRÀFIC 2019”


BASES DEL VI CONCURS FOTOGRÀFIC “ADOR FOTOGRÀFIC 2019”

(VERSIÓ VALENCIÀ) 
 
1.- Pot participar qualsevol persona major d'edat i de qualsevol nacionalitat.
2.- El tema serà lliure.
3.- La tècnica serà lliure.
4.- El límit de fotografies serà de dues per autor i deuran ser inèdites, no publicades i no premiades en altres concursos.
5.- La grandària del paper fotogràfic serà lliure, muntat sobre paspartú rígid de 40×50 cm. No seran admeses aquelles obres signades o emmarcades, o les que es reben amb deficiències.
6.- Per a la seua identificació haurà de figurar en un sobre tancat les dades personals de l'autor/a (nom i cognoms, domicili complet i telèfon), títol de la fotografia, si hi hagués, i s’acompanyarà d’una fotocòpia llegible del D.N.I. En el cas dels fotògrafs locals hauran de posar la paraula LOCAL a la part de fora del sobre.
7.- Les obres s'admetran des del 2 al 31 de maig de 2019, i hauran de remetre's a l'Ajuntament d'Ador, Plaça La Font, 1, CP: 46729 Ador (València) en horari administratiu.
8.- El Jurat estarà compost per tres personalitats de l’àmbit fotogràfic i el/la regidor de cultura o amb qui delegue.
9.- La fallada del jurat serà pública i tindrà lloc a la Biblioteca d'Ador el divendres ,7 de juny de 2019, a les 19 hores.
10.- Premis:
-  Un primer premi de 300 € i certificat.
-  Un segon premi de 200 € i certificat.
-  Un tercer premi de 100 € i certificat.
- Premi al millor fotògraf local de 100 €, certificat i publicació de la fotografia en la portada del llibret de la XXXIII Setmana Cultural Ador 2019.
11.- Cap autor/a tindrà opció a més d'un premi.
12.- Els guanyadors autoritzen a l'Ajuntament d'Ador, organitzador del concurs, la reproducció de les seues obres sense abonament de drets. Els concursants es responsabilitzen totalment que no existeixen drets de tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació per drets d'imatge.
13.- El lliurament de premis tindrà lloc en l'acte d’ inauguració de l'exposició de les obres guanyadores, finalistes i seleccionades pel jurat del VI CONCURS DE FOTOGRAFIA - ADOR FOTOGRÀFIC 2019. En dit acte es requerirà la presència dels guanyadors o persona amb qui delegue. En cas de no assistir no es farà el lliurament de la dotació econòmica.
14.- Les obres premiades quedaran en possessió de l'Ajuntament d'Ador.
15.- Amb excepció de les obres premiades, les fotografies es retornaran a partir del mes d'octubre de 2019 en la Biblioteca Municipal d’Ador.
16.- Qualsevol circumstància no prevista en aquestes Bases serà resolta definitivament pel Jurat.
17.- La participació en aquest concurs suposa l'acceptació de les presents Bases.
18.- La fallada del jurat es coneixerà mitjançant la seua publicació en la web www.culturador.blogspot.com el dilluns 10 de juny de 2019.
19.- L’acte d’inauguració de l'exposició de les obres guanyadores, finalistes i seleccionades pel jurat del VI CONCURS DE FOTOGRAFIA - ADOR FOTOGRÀFIC 2019 serà el divendres, 14 de juny de 2019 a les 20 hores a la Sala d'Exposicions Municipal del Museu Etnològic d'Ador i estaran exposades fins al divendres, 28 de juny de 2019.

(VERSIÓN CASTELLANO) 1.- Puede participar cualquier persona mayor de edad y de cualquier nacionalidad.
2.- El tema será libre.
3.- La técnica será libre.
4.- El límite de fotografías será de dos por autor y deberán de ser inéditas, no publicadas y no premiadas en otros concursos.
5.- El tamaño del papel fotográfico será libre, montado sobre paspartú rígido de 40×50 cm. No serán admitidas aquellas obras firmadas o enmarcadas, o las que se reciben con deficiencias.
6.- Para su identificación tendrá que figurar en uno sobre cerrado los datos personales del autor/a (nombre y apellidos, domicilio completo y teléfono), título de la fotografía, si hubiera, y se acompañará de una fotocopia legible del D.N.I. En el caso de los fotógrafos locales tendrán que poner la palabra LOCAL a la parte de fuera del sobre.

7.- Las obras se admitirán del 2 al 31 de mayo de 2019, y tendrán que remitirse al Ayuntamiento de Ador, Plaza La Font, 1, CP: 46729 Ador (Valencia) en horario administrativo.
8.- El Jurado estará compuesto por tres personalidades del ámbito fotográfico y lo/la regidor de cultura o con quien delego.
9.- El fallo del jurado será pública y tendrá lugar en la Biblioteca de Ador el viernes, 7 de junio de 2019, a las 19 horas.
10.- Premios:
- Un primer premio de 300 € y certificado.
 - Un segundo premio de 200 € y certificado.
- Un tercer premio de 100 € y certificado.
- Premio al mejor fotógrafo local de 100 €, certificado y publicación de la fotografía en la portada del libreto de la XXXIII Semana Cultural Ador 2019.
11.- Ningún autor/a tendrá opción además de un premio.
12.- Los ganadores autorizan en el Ayuntamiento de Ador, organizador del concurso, la reproducción de sus obras sin abono de derechos. Los concursantes se responsabilizan totalmente de que no existen derechos de terceros en las obras presentadas, así como de toda reclamación por derechos de imagen.
13.- La entrega de premios tendrá lugar en el acto de inauguración de la exposición de las obras ganadoras, finalistas y seleccionadas por el jurado del VI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA - ADOR FOTOGRÁFICO 2019. En dicho acto se requerirá la presencia de los ganadores o persona con quien delegue. En caso de no asistir no se hará la entrega de la dotación económica.
14.- Las obras premiadas quedarán en posesión del Ayuntamiento de Ador.
15.- Con excepción de las obras premiadas, las fotografías se devolverán a partir del mes de octubre de 2019 en la Biblioteca Municipal de Ador.
16.- Cualquier circunstancia no prevista en estas Bases será resuelta definitivamente por el Jurado.
17.- La participación en este concurso supone la aceptación de las presentes Bases.
18.- El fallo del jurado se conocerá mediante su publicación en la web www.culturador.blogspot.com el lunes 10 de junio de 2019.
19.- El acto de inauguración de la exposición de las obras ganadoras, finalistas y seleccionadas por el jurado del VI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA - ADOR FOTOGRÁFICO 2019 será el viernes, 14 de junio de 2019 a las 20 horas en la Sala de Exposiciones Municipal del Museo Etnológico de Ador y estarán expuestas hasta el viernes, 28 de junio de 2019.